Ks. Mateusz Hajder, Człowiek obrazem Boga w nauczaniu św. Jana Pawła II

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVII (2020), s. 49-58

Streszczenie
W cyklu katechez poświęconych Bogu – Stworzycielowi świata św. Jan Paweł II porusza temat obrazu Bożego w człowieku. W swoich rozważaniach Papież odwołuje się przede wszystkim do Pisma Świętego, do filozofii, a także do ojców Kościoła. Nawiązuje również do nauczania Magisterium. Powołując się na św. Augustyna oraz św. Tomasza z Akwinu, pokazuje, że człowiek to jedność duchowo-cielesna, która nosi w sobie „ślady Trójcy” (vestigia Trinitatis). Człowiek noszący w sobie obraz Boży posiada wielką godność i zajmuje szczególne miejsce w świecie współczesnym. Wiele uwagi Ojciec Święty poświęca także zagadnieniu ewolucji, która jako naukowa teoria nie tylko nie pozostaje w sprzeczności z prawdą teologiczną wynikającą z objawienia, ale wraz z teologią uzupełnia wiedzę o człowieku stojącym na czele stworzenia.

owa kluczowe:

św. Jan Paweł II, Bóg, człowiek, obraz Boży, stworzenie, Stwórca, godność.