Świdnickie Studia Teologiczne

Czasopismo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy

Aktualny numer

2022 (Rok XIX)

W najnowszym numerze naszego Czasopisma artykuły naukowe autorstwa p. dr Justyny Głowali, p. dr hab. Michała Głowali, s. dr Darii Ewy Klich OSU, ks. mgra lic. Tomasza Grzegorza Kuziory, ks. mgra Mariusza Maluszczaka, p. mgra Łukasza Pluty; ks. mgr lic. Adama R. Prokopa, p. dra Michała Stachurskiego, ks. mgra Piotra Wilka i p. dra Marka Żubryda oraz recenzje autorstwa bpa prof. dra hab. Ignacego Deca, p. dra Bogusława Jasińskiego, ks. prof. dr hab. Piotra Jaskóły, ks. prof. dra hab. Janusza Królikowskiego, p. dra Michała Stachurskiego.

O czasopiśmie

„Świdnickie Studia Teologiczne” (skrót: ŚST, ang. Świdnica Theological Studies) to rocznik naukowy poświęcony tematyce teologicznej oraz zagadnieniom nauk powiązanych z teologią – filozofii, historii, pedagogiki, psychologii i socjologii.

Na jego łamach publikowane są materiały w formie artykułów, recenzji i sprawozdań. Wszystkie artykuły publikowane są w języku polskim i zawierają streszczenia w języku angielskim.  Począwszy od numeru 1. z roku 2004, każdy opublikowany artykuł był recenzowany i dopuszczany do druku przez jednego specjalistę z danej dziedziny, natomiast od roku 2014 teksty przesyłane do redakcji “ŚST” poddawane są  dwóm niezależnym recenzjom. Od drugiej połowy 2014 roku do 2019 roku „Świdnickie Studia Teologiczne” ukazywały się dwa razy w roku.

Celem czasopisma jest prezentacja dorobku badawczego przedstawicieli ludzi nauki żyjących na co dzień w ramach świdnickiego Kościoła lokalnego bądź z nim w różny sposób powiązanych. “ŚST” są otwarte dla wszystkich uczonych, zarówno duchownych, jak i świeckich. Redakcja zaprasza do współpracy naukowców afiliowanych do polskich oraz zagranicznych jednostek naukowych.

Wydawca

„Świdnickie Studia Teologiczne” od samego początku, tj. od roku 2004, wydawane są przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej, a także pod egidą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, do którego świdnickie seminarium jest afiliowane.

Punktacja

ŚST znajdują się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – czasopismo uzyskało 20 punktów.

Dostęp

ŚST są dostępne zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

Poziom naukowy

Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w ŚST.

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach ŚST jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Kolegium Redakcyjne. Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa.