Wytyczne dla autorów

1. Redakcja przyjmuje materiały w formie artykułów naukowych, recenzji publikacji naukowych oraz sprawozdań z konferencji czy też sympozjów naukowych, które nie były wcześniej publikowane. W “ŚST” prezentowane są publikacje w języku polskim.

2. Każdy nadesłany artykuł jest poddawany recenzji dwóch specjalistów z danej dziedziny, dlatego należy się liczyć z faktem, że Redakcja może nie przyjąć artykułu do druku lub zwrócić się do autora z prośbą o dokonanie, sugerowanych przez recenzentów, uzupełnień czy poprawek. Ze względu na długi proces kwalifikacji materiałów do druku, prosimy o możliwie wczesne przesyłanie materiałów do Redakcji. Na decyzję o publikacji materiału w danym numerze “ŚST” będzie wpływała między innymi kolejność nadesłania tekstu przez autora oraz data uzyskania recenzji.

3. Redakcja przyjmuje materiały w wersji elektronicznej pod adresem e-mail: sst@seminarium.swidnica.pl. Wersja elektroniczna powinna być zgodna ze standardem Microsoft Word for Windows.

4. Plik zawierający artykuł powinien być nazwany od nazwiska i imienia autora artykułu. Np. Jan Kowalski winien nazwać plik zawierający jego artykuł: kowalski-jan.doc.

5. Artykuł nie powinien przekraczać 1 arkusza wydawniczego (22 strony) i liczyć do 40 000 znaków, licząc spacje oraz “przypisy dolne”. Objętość recenzji i sprawozdań nie powinna przekraczać połowy objętości arkusza wydawniczego.

6. Artykuł powinien posiadać następujące parametry: wielkość czcionki 12 pkt (typ czcionki Times New Roman); przypisy na dole strony – wielkość czcionki 10 pkt; odległość między wierszami 1,5 wiersza; jedna linia odstępu między kolejnymi częściami a tytułem artykułu; margines z lewej strony 35 mm, a pozostałe marginesy 20 mm.

7. Artykuł powinien mieć następujący układ:

7.1. Na stronie tytułowej podajemy dane autora – tytuł i stopień naukowy, imię, nazwisko, miejsce pracy, miejscowość oraz dla redakcji – adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

7.2. Nota biograficzna autora.

7.3. Tytuł artykułu.

7.4. Streszczenie w języku polskim (do 150 słów).

7.5. Słowa kluczowe w języku polskim.

7.6. Wprowadzenie.

7.7. Poszczególne części artykułu (numerowane cyframi arabskimi).

7.8. Zakończenie lub Podsumowanie.

7.8. Tytuł w języku angielskim.

7.9. Streszczenie w języku angielskim.

7.10. Słowa kluczowe w języku angielskim.

7.11. Bibliografia wykorzystanych publikacji w artykule według porządku alfabetycznego.

8. W przypadku problemów z tłumaczeniem w języku angielskim Redakcja dokona samodzielnie tłumaczenia na podstawie streszczenia i słów kluczowych w języku polskim.

9. Redakcja nie przyjmuje żadnych materiałów fotograficznych!

10. W tekście nie należy stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.), z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie.

11. W przypadku używania znaków specjalnych (tj. symbole logiczne, alfabet grecki czy hebrajski), należy drogą elektroniczną dostarczyć Redakcji plik z odpowiednią czcionką oraz artykuł w formacie PDF.

12. Autor powinien umieścić swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony artykułu, wraz z afiliacją (np. PWT, Wrocław). Księża i osoby zakonne winni poprzedzić imię odpowiednim skrótem, zaś osoby zakonne po nazwisku winny zamieścić skrót zgromadzenia zakonnego, do którego należą.

13. Do każdego z artykułów należy obowiązkowo dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz notę o autorze w języku polskim. Streszczenie powinno zawierać wyraźnie zaznaczony tytuł artykułu i należy je zamieścić na końcu artykułu (patrz: pkt 7.9). Streszczeniu w języku angielskim powinno towarzyszyć wierne tłumaczenie streszczenia w języku polskim.

14. Nota o autorze powinna zawierać następujące informacje: tytuł naukowy, imię i nazwisko, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany oraz pola zainteresowań intelektualnych, a także dodatkowe informacje o autorze (adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail). Powinna być ona umieszczona na stronie tytułowej.

15. Redakcja nie odsyła nie zamówionych materiałów i zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze.

16. Opublikowane w “ŚST” materiały są w całości udostępniane w internetowej wersji czasopisma pod adresem: www.seminarium.swidnica.pl/sst/kontakt.html. Jeżeli autor zgadza się, by umieszczono tam jego adres internetowy, powinien wyraźnie poinformować o tym Redakcję.

17. Dbając o rzetelność naukową oraz etyczne postawy Autorów, przed dopuszczeniem materiału do publikacji, Redakcja wymaga przesłania skanu oświadczenia dotyczącego zakresu pracy poszczególnych autorów przedstawianej publikacji oraz informacji, czy publikacja ta była finansowana przez jakąś osobę fizyczną lub prawną.

Redakcja “Świdnickich Studiów Teologicznych” przeciwstawia się praktykom tzw. “ghostwriting” i“guestauthorship”  oraz zastrzega sobie prawo poinformowania właściwych podmiotów o tego typu praktykach.

·         Formularz oświadczenia w sprawie procedur etycznych – pobierz PDF

·         Formularz oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich – pobierz PDF 

ZASADY CYTOWANIA (konstruowania przypisów):

Odwołania do literatury należy podawać w przypisach na dole strony, jako tzw. “przypisy dolne”.

1. Dla dokumentów kościelnych – przy pierwszym cytowaniu dokumentu kościelnego podajemy jego pełną nazwę, w nawiasie kwadratowym zaznaczając skrót, jakim będziemy posługiwać się w kolejnych przypisach, np.

3 Jan Paweł II, Pastores dabo vobis. Posynodalna adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie, Poznań 1992 [dalej: PDV], nr 32.

9 PDV, nr 34.

2. Dla publikacji samodzielnych – podajemy inicjał imienia autora i jego nazwisko, tytuł pozycji kursywą, [ewentualnie inicjał imienia i nazwisko tłumacza], miejsce i rok wydania, lokalizację cytatu, np.

4 M. Makuchowska, Modlitwa jako gatunek języka religijnego, Opole 1998, s. 32.

5 Tamże, s. 34.

8 A. Vauchez, Duchowość średniowieczna, tłum. H. Zarembska, Gdańsk 1996, s. 29.
11 M. Makuchowska, Modlitwa jako gatunek…, dz. cyt., s. 41.

3. Dla artykułów i rozpraw zamieszczonych w opracowaniach zbiorowych – podajemy inicjał imienia autora i jego nazwisko, tytuł rozprawy kursywą [w:] tytuł pracy zbiorowej kursywą, inicjał imienia i nazwisko redaktora (albo redaktorów), [ewentualnie inicjał imienia i nazwisko tłumacza,] miejsce i rok wydania, lokalizację cytatu, np.

12 J. Nagórny, Posłannictwo ojca w kontekście współczesności [w:] Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001, s. 25.
13 Tamże, s. 68–69.
21 J. Nagórny, Posłannictwo ojca…, art. cyt., s. 47.
28 Tenże, Godność, miłość i miłosierdzie – podstawowymi wartościami w rozwoju [w:] Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu, red. M. Kalinowski, Lublin 2005, s. 93–119.


4. Dla artykułów i rozpraw zamieszczonych w czasopismach – podajemy inicjał imienia autora i jego nazwisko, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie i rocznik, [ewentualnie tom cyfrą arabską], numer (albo zeszyt itp.), lokalizację cytatu, np.

31 E. Mitek, Hierarchia wartości w Ewangelii Jezusa, „Świdnickie Studia Teologiczne” 2004, nr 1, s. 277.
37 E. Mitek, Hierarchia wartości…, art. cyt., s. 281283.

5. Dla tekstów zamieszczonych na stronach internetowych – podajemy inicjał imienia autora i jego nazwisko, tytuł artykułu kursywą, ‹adres strony internetowej›, w nawiasie kwadratowym podajemy również datę dostępu (czyli tę datę, kiedy korzystaliśmy z tej witryny w Internecie), np.

17 Pielgrzymki, które stworzyły Europę. Z ks. Grzegorzem Rysiem, mediewistą, historykiem Kościoła rozmawia Sławomir Rusin, ‹http://www.katolik.pl/pielgrzymki-ktore-stworzyly europe,1550,416,cz.html› [dostęp: 3 października 2012 roku].

21 R. McGhee, Inuit and Norsemen in Arctic Canada A.D. 1000 to 1400, , (dostęp: 25.02.2008 r.).

6. Dla tekstów będących tłumaczeniem – po tytule artykułu lub książki podajemy inicjał imienia i nazwisko tłumacza, poprzedzone skrótem “tłum.”, np.

34 H. Jonas, Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Wydawnictwo PLATAN, Kraków 1994, s. 23.

7. Kolejne cytowania tej samej pozycji zapisujemy w formie skróconej: autor, skrócony tytuł i strony.

8. Odwołanie do pozycji cytowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym sygnalizuje się słowem “Tamże”.

9. W przypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań do rożnych prac tego samego autora, inicjał imienia i nazwisko zastępuje się słowem ‘Tenże’ lub ‘Taż’.

Ze względu na wymogi techniczne związane z obecnością “ŚST” w krajowych bazach internetowych, do artykułu należy dołączyć pełny spis użytej bibliografii. Spis ten nie będzie publikowany w wersji papierowej i nie jest wliczany do wielkości artykułu, którego wielkość Redakcja określiła na 40 tys. znaków (w tym spacje).

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i przyjętych skrótów, tak by były one jednolite we wszystkich tekstach umieszczonych w czasopiśmie “ŚST” (np. w przypadku różnych skrótów dla tych samych dokumentów, czasopism itp.).