Krzysztof Serafin, Aksjologiczny wymiar tożsamości człowieka w filozofii Romana Ingardena

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVII (2020), s. 79-91

Streszczenie
Autor próbuje wykazać prawdziwość tezy, że w Romana Ingardena filozofii człowieka wartości są istotnym konstytuensem tożsamości człowieka w jego strukturze, według zachodzących zależności: a) wartości warunkują tożsamość dynamiczną, b) warunkiem możliwości tożsamości dynamicznej jest tożsamość statyczna.
Człowiek od strony formalnej jest podmiotem określonym materialnie przez indywidualną naturę konstytutywną. Spełnia ona fundamentalną rolę w zachowaniu tożsamości, mimo zmian w obrębie monady. Tożsamość dynamiczna ujawnia się szczególnie w aktywności bytu osobowego. Dynamizm tożsamości dotyczy zmiany doskonałości jakości określenia momentu przedmiotowego, a nie indywidualnej natury konstytutywnej. W konstytuowaniu tożsamości dynamicznej funkcję identyfikacyjną spełniają wartości, szczególnie zaś wartości moralne, jako doniosłe w życiu człowieka. Identyfikacyjna funkcja wartości ujawnia się w obszarach: bycia osobą in potentia, wartości osobowych, wartości urzeczywistnianych w świecie.

Słowa kluczowe:

antropologia filozoficzna, aksjologia, fenomenologia, współczesna filozofia polska.