Ks. Bartosz Trojanowski, Sposoby zawierania małżeństw mieszanych ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich celebrowania

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVII (2020), s. 105-117

Streszczenie
Problematyka związana ze sposobami zawierania małżeństwa w ostatnich latach staje się coraz bardziej aktualna, ponieważ trendy kulturowe, nie zawsze zgodne ze zwyczajami Kościoła katolickie- go, powodują, że w kwestii celebrowania małżeństwa oraz wyboru miejsca tego wydarzenia pojawia- ją się coraz częściej różnego rodzaju prośby. Dlatego próba syntezy przepisów prawa kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa liturgicznego, jest propozycją uporządkowania tej kwestii celem umożliwienia zastosowania przedstawionych rozwiązań w katechezie przyszłych nupturietów oraz w praktyce duszpasterskiej w kościołach partykularnych w Polsce.
Większe zrozumienie małżeństwa mieszanego jako sakramentu lub małżeństwa kanonicznego pozwoli również na dostrzeżenie zależności między sposobem celebracji zawierania takiego związku a wyborem odpowiedniego miejsca.

Słowa kluczowe: małżeństwo mieszane, różnica religii, miejsce święte, sakrament małżeństwa, nupturienci.