Krzysztof Jan Wojtyra, Co jest wolą Bożą? Studium semantyczno-teologiczne Rz 12,2

W: Świdnickie Studia Teologiczne, Rok XVIII (2021), s. 191-208

Streszczenie

W ziemskim życiu przepełnionym wątpliwościami chrześcijanin w wielu sytuacjach zadaje sobie pytania: Jaka jest wola Boża? Co powinienem czynić? Naturalną reakcją jest poszukiwanie odpowiedzi
na kartach Pisma Świętego. Co o woli Bożej mówi nam św. Paweł? W których miejscach Biblii można znaleźć wskazówki dotyczące zamiarów Boga względem nas? Biblijne wyjaśnienia, choć mają dość
ogólny charakter, mogą być dla poszukującego bardzo użyteczne. W tekście autor stara się określić zakres semantyczny biblijnych przymiotników (ἀγαθός, εὐάρεστος, τέλειος) służących określeniu
woli Bożej oraz dostrzec wzajemne relacje pomiędzy nimi. Ich wielopłaszczyznowe zestawienie (statyczne, dynamiczne i relacyjne) pozwala na zbliżenie się do lepszego rozumienia zamysłu Stwórcy.

Słowa kluczowe:

wola Boża, List do Rzymian, ἀγαθός, εὐάρεστος, τέλειος, θέλημα, studium semantyczne, Listy św. Pawła.